Algemene Voorwaarden

Wij specialiseren ons in de handel van medicinaal cannabis zaad.

Het invoeren, voorhanden hebben en leveren van hennepzaad is als gevolg van de Enkelvoudig V.N. Conventie betreffende verdovende middelen 1961 en geaffilieerde internationale verdragen vrijgesteld van regelgeving. In landen zoals Nederland is vrijheid van handelen met hennepzaad duidelijk in de nationale Opiumwetgeving opgenomen.

Waarschuwing!
Helaas verschilt de regelgeving en de uitvoering ten aanzien van hennepzaad vaak van land tot land. Om deze reden adviseren wij u dringend navraag te doen betreffende de voor u van toepassing zijnde regelgeving.

Soms kan vrijstelling worden verkregen voor industriële, medicinale en agrarische toepassingen van hennepzaad. In een aantal landen kan de handel in hennepzaad zonder vergunning plaatsvinden. Er wordt echter soms een vermelding verlangd in het geval dat voor genoemde doeleinden hennepzaad wordt geïmporteerd of geëxporteerd. Indien deze verplichte melding van toepassing is, stelt u dan ons en/of de autoriteiten ruimschoots van te voren op de hoogte.

Sommige landen verbieden het kweken van Cannabis voor industriële en medicinale toepassingen. Wij geloven principieel dat de verlichting van pijn en lijden door gebruik van medicinale marihuana is bewezen en belangrijker is dan enige onduidelijke locale wetgeving.
Wij worden gedwongen om binnen het conflict van wet en morele verplichting te werken. Wij willen door het verkopen van zaden de wet van geen enkel land schenden of overtreden. Wij zijn van mening dat wij verplicht zijn, volgens de universele wetten, om lijdende mensen te helpen.

Wij verkopen onze zaden met het voorbehoud, dat ze door derden niet in strijd met de toepasbare locale wet zullen worden toegepast. Wij wensen niemand aan te zetten tot handelen in strijd met de wet. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op, dat een ieder die onze zaden koopt zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar (toekomstig) handelen. Wij aanvaarden in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Wij aanvaarden geen product aansprakelijkheid.

Als klant dient u zich aan de volgende voorwaarden te houden:

Het is verboden om onze zaad te distribueren in en naar landen waar het bezit en/of het verhandelen van Cannabis zaad illegaal is, bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, Australië, gedeelten van Azië, Luxemburg, Noorwegen en elk ander land waar het verkeer van Cannabis zaad als onwettig wordt beschouwd.

Wij hebben nooit toestemming gegeven aan derden om onze zaden te distribueren in of naar landen waar de handel in hennep/Cannabis zaad illegaal is. Er schijnen bedrijven te zijn die beweren onze zaden overal in de wereld te kunnen leveren. Wij verzoeken u geen van onze zaden van deze bedrijven te betrekken.

Let op: je moet tenminste 18 jaar oud zijn om op deze website te bestellen!

Prijswijzigingen voorbehouden.

PRIVACY REGLEMENT KLANTEN weedseedshop B.V.

DEFINITIES
a. weedseedshop onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sensi Seeds B.V. statutair gevestigd te Rotterdam
Kantooradres : Oudezijds Achterburgwal 131, (1012 DE) Amsterdam
Postadres : postbus 10952, 1001 EZ Amsterdam
E-mailadres : info@weedseedshop.com
Website : https://weedseedshop.com
KvK-nummer : 24191871
b. Klant : de (rechts)persoon die een product of dienst van weedseedshop afneemt;
c. Reglement : het Privacyreglement;
d. Persoonsgegevens : de gegevens die staan genoemd in artikel 1.3;
e. Verordening : Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679);
f. Register : het register waarin weedseedshop de persoonsgegevens van klanten bijhoudt.

Algemeen
1.1. weedseedshop is een onderdeel van Dronkers BV. Een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling, educatie en verkoop van Hennep en Cannabis (gerelateerde) producten.
1.2. weedseedshop verwerkt Persoonsgegevens van een klant voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting en/ of op grond van een gerechtvaardigd belang te weten een commercieel belang.
1.3. In dit Privacyreglement wordt beschreven welke Persoonsgegevens weedseedshop van haar klanten verwerkt, hoe dat gebeurt, voor welke doeleinden en welke rechten en plichten er gelden.
1.4. Persoonsgegevens die weedseedshop in elk geval verwerkt zijn: achterna(a)m(en), voorna(a)m(en), roepnaam, geslacht, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres en bankgegevens.
1.5. Een klant die ongevraagd ook andere gegevens verstrekt die zijn te herleiden tot een individueel persoon, stemt ermee in dat ook deze Persoonsgegevens door weedseedshop worden verwerkt.
1.6. weedseedshop is gerechtigd ook andere Persoonsgegevens van een (voormalige) klant te registreren/controleren indien en voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht en/of noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van weedseedshop en/of na verkregen toestemming van Klant en/of op basis van een andere in artikel 6 klant 1 van de Verordening opgenomen verwerkingsgrondslag.
1.7. weedseedshop slaat alle aan haar verstrekte gegevens op in een Register.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1 weedseedshop verzamelt Persoonsgegevens van een klant wanneer de desbetreffende klant deze Persoonsgegevens via een klantorder, e-mail, de klantenservice, zijn of haar account en/ of per brief aan weedseedshop heeft doorgegeven.
2.2 De Persoonsgegevens worden gebruikt voor het volgende:
– het aanbieden van een product of dienst
– het uitvoeren van de overeenkomst
– het sturen van reclame/ aanbiedingen
– het leveren van service/ het oplossen van problemen verband houdende met de overeenkomst.
2.3 De Persoonsgegevens worden verwerkt in digitale klantregistratiesystemen
2.4 De Persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de medewerkers van weedseedshop die werkzaam zijn op de afdeling Sales& Marketing, Customer Service, Logistics & Procurement, E-commerce en ICT. Verder kunnen leden van het Managementteam op verzoek inzake krijgen.

Doorgifte aan derden
3.1 weedseedshop heeft in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden voor de klant en het uitvoeren van commerciële activiteiten externe partijen ingeschakeld. De volgende externe partijen kunnen de Persoonsgegevens van de klant verwerken:
– ICT partner van weedseedshop (NovaSystems)
– Softwareleveranciers (Magento, Exact, Zendesk, Post Affiliate Pro)
– Service providers (Cream, Mhasmo)
3.2 weedseedshop heeft met de in lid 1 van dit artikel genoemde partijen een verwerkersovereenkomst gesloten conform de wettelijke vereisten.
3.3 weedseedshop zal zonder toestemming van de klant geen Persoonsgegevens verstrekken of verkopen aan andere dan in lid 1 van dit artikel genoemde partijen.
3.3 Indien en voor zover internationale doorgifte van Persoonsgegevens aan partijen in landen buiten Europese Economische Ruimte is vereist, vindt dit uitsluitend plaats indien bij die partij sprake is van een passend beschermingsniveau.

Wijziging/verwijdering/inzien van persoonsgegevens
4.1 Een klant heeft recht op inzage, rectificatie, beperkte verwerking of verwijdering van zijn of haar Persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Verordening.
4.2 Indien een klant van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien een klant vragen heeft over dit Privacyreglement kan de klant contact opnemen met weedseedshop, daar wordt u door de klantenservice doorverbonden met de verantwoordelijke medewerker.
4.3 weedseedshop benadrukt dat het (deels) verwijderen van Persoonsgegevens gevolgen kan hebben voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
5.1 weedseedshop bewaart Persoonsgegevens niet langer dan op grond van de (fiscale) wetgeving is vereist. Voor gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt, geldt dat weedseedshop deze niet langer bewaart dan noodzakelijk.

Beveiliging
6.1 weedseedshop heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:
– toegang tot de netwerkschijven waarop de Persoonsgegevens zijn verwerkt, is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen en is beveiligd middels wachtwoorden. De wachtwoorden worden periodiek gewijzigd;
– encryptie van gegevens op de netwerkschijven;
– beveiliging middels two- factor authenticatie;
– software beveiligingssystemen geïnstalleerd

Wijzigingen in het Privacyreglement
7.1 weedseedshop behoudt zich het recht voor dit Privacyreglement te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van een wetswijziging. Op de website van weedseedshop is steeds de actuele versie van het privacyreglement te raadplegen.

Autoriteit Persoonsgegevens
8.1 Een klant heeft, indien hij of zij daartoe aanleiding ziet, het recht om een klacht over weedseedshop in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Versie 1, mei 2018